Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biegli sądowi

Wykaz z listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Płocku.

 

Informację o biegłych sądowych można uzyskać w sekretariatach wydziałów sądu.


Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
-     korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
-     ukończyła 25 lat życia;
-     posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
-      daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
-     wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
-     wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
-     życiorys,
-     kwestionariusz osobowy,
-     odpis dyplomu,
-     inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
-     opinia i zgoda zakładu pracy,
-     zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Płocku.
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Płocku. 
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sadowych (Dz. U. Z 2005, Nr 15, poz. 133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.
Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Płońsku.
Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.

Drukuj informację