Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie Gmin: Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Jaktorów, Żabia Wola, Baranów i Radziejowice.

 

Adres:

ul. Radziejowska 1/5

96-300 Żyrardów

 

Przewodniczący wydziału:

SSR Paweł Karolczyk

Przyjęcia interesantów:

środy godz. 8:45 - 10.45

 

Przewodniczący Wydziału nie udziela żadnych porad prawnych, w szczególności nie ocenia kompletności i prawidłowości wniosku wieczystego. Nie przyjmuje także żadnych pism, które można składać bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału lub nadać pocztą.

 

 

Kierownik Sekretariatu:

Elżbieta Chojnacka

 

Referendarze:

Jarosław Chojnacki

Sławomir Hys

Diana Mikołajczuk

 

Kontakt do sekretariatu:

(0-46) 855 33 15

(0-46) 854 37 24

(0-46) 854 37 28

(0-46) 854 37 35

fax (0-46) 811 27 46

/sekretariat nie udziela porad prawnych/

 

Adres e-mail:

wkw.zyrardow@poczta.internetdsl.pl

 

Godziny przyjęć interesantów w V Wydziale Ksiąg Wieczystych:

poniedziałek - od 1000 do 1800,

wtorek - piątek - od 900 do 1500,

 

Godziny przyjęć interesantów przez ekspozyturę CIKW /wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych/:

poniedziałek - od 1000 do 1800,

wtorek - piątek - od 900 do 1500

Opłaty za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych można wnosić w jednej z trzech placówek bankowych Banku Spółdzielczego Oddział w Żyrardowie

 

1. przy ul. Łukasińskiego 9/13  poniedziałek – piątek w godzinach 8001800

 

2. przy ul. Jedności Robotniczej 12 B w poniedziałek w godzinach 8001530

wtorek - piątek w godzinach 10001730

 

3. przy ul. Szarych Szeregów poniedziałek w godzinach 8001530

wtorek w godzinach 10301800

środa w godzinach 8301600

czwartek - piątek w godzinach 10301800

 

Znaki opłaty sądowej można nabyć w punkcie przy ul. Łukasińskiego 9/13.

 

Opłaty za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych można również wnosić na poniższe konto (w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych nie ma kasy!).

Sąd Rejonowy w Żyrardowie

96-300 Żyrardów ul.Al.Partyzantów 3

NPB O/O Warszawa 09 1010 1010 0072 5622 3100 0000

Przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej lub o odpis z księgi wieczystej należy upewnić się co do prawidłowości numeru księgi wieczystej.

 

Treść księgi wieczystej można sprawdzić na poniższej stronie:

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie: PL1Z

 

Przykładowy numer księgi wieczystej wygląda następująco: PL1Z/00011111/2 (stary numer księgi to 11111)

Wysokość opłat:

za wydanie:

- odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,

- odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,

- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

za wpis do księgi wieczystej:

/wyciąg Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych/

Art. 42. 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3) praw osobistych i roszczeń;

4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44. 1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

1) założenie księgi wieczystej;

2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

3) odłączenie nieruchomości lub jej części;

4) sprostowanie działu I-O;

5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Przykładowe opłaty:

- wykreślenie dwóch hipotek 200 zł (100 zł za wykreślenie jednej hipoteki),

- założenie księgi wieczystej dla nieruchomości (własnościowego spółdzielczego prawa) dla której księga nie była prowadzona i wpis trzech współwłaścicieli – 360 zł (60 zł + 100 zł + 100 zł + 100zł),

- sprostowanie działu I-O (dane o nieruchomości np. zmiana numeru działki, zmiana informacji o przeznaczeniu działki) – 60 zł,

- wpis nowych współwłaścicieli nieruchomości na skutek nabycia własności w drodze dziedziczenia - 150 zł (niezależnie od liczby nowych właścicieli),

Do wniosku o wpis należy dołączyć zawsze oryginał dokumentu mającego stanowić podstawę dokonania wpisu np. postanowienia spadkowego, wyroku, wypisu z rejestru gruntów, decyzji administracyjnej . Złożenie kserokopii lub nie złożenie dokumentu skutkuje oddaleniem wniosku i skonsumowaniem opłaty sądowej.

Do wniosku należy dołączyć zawsze dowód wniesienia opłaty (dokument potwierdzenia wpłaty, dowód dokonania przelewu). Wniosek nieopłacony podlega zwrotowi bez wzywania do uiszczenia opłaty.

Więcej informacji o funkcjonowaniu ksiąg wieczystych oraz formularze wniosków znaleźć można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/

 

Drukuj informację